П'ятниця, 04 серпня 2017 16:40

Статут

Зміни та доповнення до Статуту

погоджені Міністерством  юстиції України

«13» листопада 2000 року

Зміни і доповнення до Статуту затверджені

Позачерговим зїздом Національної Ради жінок України 23 вересня 2000 року

Протокол №2

Зареєстровано

Міністерством  юстиції України

 

«17» травня 1999 року

 

Свідоцтво  №1135

Затверджено

Установчим  Зїздом  Національної  Ради жінок України 20 березня 1999 року

Протокол №1

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Міністерством юстиції України

Наказ від 16.03.2010 р № 504/5

Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих  засобів масової інформації та інформагентств

 

О.М.Семьоркина

     

Зміни до Статуту затверджені

Vзїздом Національної Ради жінок України 23 березня 2009 року

Протокол № 5

ЗМІНИ ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Державною реєстраційною службою України

Наказ від  05.07.2012 р № 1110

Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих  засобів масової інформації та інформаційних агентств

 

О.М.Семьоркіна

 

Зміни до Статуту затверджені

VIзїздом Національної Ради жінок України 24 березня 2012 року

Протокол № 6

 

Зміни і доповнення до Статуту затверджені YIII

Позачерговим  зїздом Національної Ради жінок України 29 квітня 2014 року

Протокол №1

 

СТАТУТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  РАДИ  ЖІНОК  УКРАЇНИ

м. Київ

2014 рік

1. ЗАГАЛЬНІ     ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Національна Рада жінок України (далі – Рада) є добровільним об’єднанням громадських жіночих організацій та громадських спілок, діяльність яких здійснюється на фундаментальних принципах ХХI століття, свободи, справедливості, паритетності, рівності, толерантності, законності та гуманізму.

1.2. Національна Рада жінок України входить до Міжнародної Ради жінок.

1.3. Повне найменування громадської спілки: українською мовою «Національна Рада жінок України», англійською «NationalCouncilofWomenofUkraine». Скорочене найменування: українською мовою – НРЖУ, англійською NCWU.

1.4.   Рада діє на принципах добровільності, самоврядування, рівноправності її членів, законності та гласності, відкритості та прозорості і є вільною від політичних соціальних та релігійних упереджень.

1.5.   Рада - є формою соціального захисту прав і можливостей жінок, збалансування їх представленості на рівні з чоловіками у всіх сферах громадянського суспільства, організаційним способом сприяння з боку жінок функціонуванню і розвитку Української держави.

1.6. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, міжнародно-правовими договорами, ратифікованими Україною у встановленому законом порядку, чинним законодавством, а також цим Статутом та Статутом Міжнародної Ради жінок.

1.7.    Юридична адреса Ради:

04050 м. Київ, вул. Мельникова 20, Київський міський Центр роботи з жінками.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РАДИ

2.1. Рада набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, має рахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїми реквізитами, емблему та іншу символіку, зразки якої затверджуються Правлінням Ради та реєструються у встановленому законом порядку.

2.2. Рада має самостійний баланс, право від свого імені укладати договори та угоди, необхідні для виконання статутних завдань.

2.3. Рада не несе відповідальності по зобовязаннях членів Ради. Члени Ради не несуть відповідальності по зобовязаннях  Ради.  

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.  Мета діяльності Ради:

            - об’єднання зусиль жіночих громадських організацій та узгодження їх дій для розбудови відкритого громадянського суспільства;

              -  підтримка ініціатив на підвищення ролі і статусу жінок у всіх сферах життєдіяльності суспільства на принципах гендерної  рівності;

           - сприяння творенню демократичної правової та соціально-орієнтованої держави;

           -    сприяння утвердженню гендерної демократії;

           -    захист прав та інтересів своїх членів.

            3.2.    Рада може мати Почесних членів, які затверджуються з’їздом;

            3.3.  Основні завдання Ради:

          - сприяння стабільності розвитку суспільства;

          - утвердження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

          - сприяння жіноцтву у реалізації інтелектуального потенціалу на рівні з чоловіками щодо реалізації громадянських прав, утвердження партнерства у формуванні вільної людини - жінки;

         - запобігання та викорінення всіх форм дискримінації в суспільстві за статевою ознакою, долання всіх форм насильства;

         - сприяння утвердженню і зміцненню рівності між жінками і чоловіками при збалансованості їх представленості в різних структурах влади;

        - формування освіченої і культурної еліти серед жінок, громадських, державних діячів, подолання гендерних стереотипів;

        -  розширення співпраці з іншими громадськими об’єднаннями України та Міжнародними неурядовими організаціями;

       - представленість та захист інтересів організацій - членів Ради у міжнародному жіночому та європейському русі, міжнародних та європейських органах.

3.4.  Для виконання Статутних завдань Рада відповідно до рішення Правління Ради може створювати комітети, експертні робочі групи та комісії тощо, які підпорядковуються Правлінню

 

3.5.  Основні напрями діяльності:

            - участь у розробці концептуальних та практичних заходів, спрямованих на ліквідацію всіх форм гендерної дискримінації,  утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

            -  участь у виробленні виборчих стратегій на законодавчому рівні щодо збільшення кількості жінок в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших державних інститутах;

            -  проведення широкої діяльності по подоланню всіх форм насильства в суспільстві та сімї;

            -  вироблення конструктивних заходів, спрямованих на розширення участі жінок у прийнятті рішень у всіх сферах і на всіх рівнях суспільного життя;

            - активізація участі жінок в діяльності суспільного і державного механізму щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

            -   формування гендерної культури;

            -   розвиток гендерної демократії;

            - розширення просвітницької роботи з питань прав людини, забезпечення гендерної рівності в суспільстві;

            -   сприяння у виконанні державою основних стратегій забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

            - розгортання різних форм навчання з гендерної проблематики, вивчення зарубіжного досвіду активної діяльності жінок по управлінню державою і суспільством;

            -   виявлення правової ініціативи з питань вдосконалення українського законодавства щодо забезпечення гендерної рівності.

4. ЧЛЕНИ РАДИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

4.1. Членство в Раді є добровільним. Членами Ради можуть бути жіночі громадські об’єднання (громадські жіночі організації та громадські спілки), які зареєстровані в установленому законом порядку, визнають Статут, мету і завдання Ради та поширюють свою діяльність на всю територію України.

4.2. Членство в Раді  несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

4.3. Прийом до членів Ради здійснює її Правління на підставі заяви, Статуту, свідоцтва про реєстрацію, рішення керівного органу відповідного громадського об’єднання чи організації, а також інформації про діяльність громадського об’єднання  протягом останніх двох років, поданої в письмовому вигляді та наявності рекомендації не менше двох членів Ради,  якщо за це рішення проголосувало дві третини членів Правління.

4.4. Члени Ради зберігають повну організаційну та господарську самостійність, права юридичних осіб.

4.5. Члени Ради реалізують свої права та обов’язки через своїх представників, які уповноважені керівним органом члена Ради.

4.6. Члени Ради мають право:

- брати участь через своїх представників в управлінні справами Ради, обговорені та прийнятті рішень  з усіх питань її діяльності;

- обирати та бути обраними до керівних органів Ради;

- вносити на обговорення Зїзду і Правління питання, спрямовані на виконання статутних цілей та завдань діяльності Ради;

- одержувати інформацію про діяльність Ради та її керівних органів.

4.7. Члени ради зобов’язані:

- брати участь у здійсненні статутних завдань Ради;

- виконувати рішення Зїзду, Правління Ради, прийняті в межах їх повноважень;

- виконувати вимоги           цього  Статуту;

- своєчасно сплачувати членські внески.;

           4.8. Підставами для виключення з Членів Ради є:

             - порушення Статуту Ради;

             - дії, несумісні із членством в Раді;

              - несплата протягом більш ніж трьох років без поважних причин членських     внесків;

              - неучасть громадського об’єднання  в роботі Ради протягом року та більше;

              - добровільний вихід громадського об’єднання із Членів Ради, рішення про який подано Правлінню Ради як рішення керівного органу об’єднання;

 - ліквідація громадського об’єднання

4.9. Рішення про виключення членів Ради приймається Правлінням Ради, якщо за це рішення проголосувало більше половини членів Правління.

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ РАДИ.

5.1. Вищим керівним органом Ради є Зїзд,  який скликається Правлінням один раз на три роки.

5.2. Керівним органом Ради між зїздами є Правління, очолюване Головою Ради.

5.2.1. Делегати на Зїзд обираються керівними органами  громадських жіночих організацій та об’єднань - членів Ради, у порядку, визначеному їх статутами, за нормою представництва, установленою Правлінням Ради.

5.2.2.    Про дату, час і місце проведення Зїзду і питання, що належить розглянути на ньому, Правління Ради повідомляє членів Ради не пізніше,
ніж за 25 днів до відкриття Зїзду.

5.2.3. Питання, що підлягають розгляду на Зїзді, вносяться Правлінням, Президією, Головою Ради, членами ради, Ревізійною комісією Ради, делегатами з’їзду.

5.2.4.  Позачерговий Зїзд скликається на вимогу Голови Ради або не менше двох третин членів Правління ради.

5.2.5.  Зїзд правочинний приймати рішення, якщо на ньому присутні не менше двох третин делегатів.

Рішення З'їзду вважаються прийнятими, якщо за них проголосують більше половини присутніх делегатів.

5.2.6.  До виключної компетенції Зїзду належить:

- визначення напрямків діяльності Ради;

- затвердження Статуту;

- внесення змін і доповнень до діючого Статуту;

- обрання Голови Ради, її заступників, Ревізійної комісії, терміном на три роки;

- заслуховування та затвердження звітів Голови ради, Правління Ради;

- розпорядження майном та коштами Ради;

- затвердження звітів про роботу Ревізійної комісії;

- прийняття рішення про припинення діяльності Ради.

5.2.7. У разі вступу до Ради в період між Зїздами інших  громадських жіночих організацій та об’єднань, їх керівник ( Голова) стає членом Правління ради.

5.2.8. Голова Ради очолює Правління.

5.2.9. Обрані Голова Ради та заступники Голови Ради автоматично представляють свої громадські об’єднання в Правлінні Ради

5.2.10. Кількість заступників Голови Ради визначається з’їздом

5.3. Діяльністю Ради в період між Зїздами керує Правління.

5.4. Правління ради:

- визначає головні стратегічні напрямки діяльності Ради та завдання на поточний рік;

- приймає рішення про  скликання чергового і позачергового З’їздів Ради та визначає норми представництва на них;

- забезпечує виконання визначених Статутом завдань Ради;

- організовує виконання рішень Зїзду;

- приймає нових членів Ради;

- виключає з членів  Ради;

- затверджує штатний розклад Ради і кошторис на її утримання;

- визначає розміри вступних і членських внесків;

- приймає рішення про вступ до міжнародних організацій і вихід з них;

- делегує повноправних представників на міжнародні конференції, конгреси тощо з проблем, що стосуються жінок та статутних завдань Ради;

- розпоряджається коштами та майном Ради згідно з порядком, встановленим Зїздом;

- затверджує  щорічний бюджет Ради, звіт про його виконання;

- розробляє і затверджує річні плани роботи Ради;

- затверджує зразки печатки, символіку, атрибутику Ради;

- створює відповідно до статуту комітети, експертні, робочі групи та комісії тощо, призначає їх керівників (голів) та заслуховує звіти про їх діяльність

5.4.1. Засідання Правління проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Скликання Правління здійснюється Головою Ради або за ініціативою третини членів Правління.

5.5.  Правління складається з представниць (представників) громадських організацій та об’єднань – членів Ради, які уповноважені представляти  на підставі рішення його керівного органу.

5.6.  Правління правочинне, якщо на ньому присутні не менше половини його членів. Рішення приймається більшістю голосів членів, які присутні на його засіданні.

5.7. Голова Ради та заступники Голови Ради  обираються на Зїзді відкритим або закритим (таємним) голосуванням (за рішенням Зїзду) строком на три роки. Голова Ради та заступники представляють різні громадські об’єднання та організації – члени Ради. Обраним вважається кандидат, який набрав більше половини голосів делегатів, присутніх на Зїзді.

5.7.1.  Голова Ради:

- забезпечує виконання визначених Статутом завдань Ради і прийнятих рішень Зїзду  і Правління;

-    скликає засідання та організовує роботу Правління Ради;

- представляє Раду в органах державної влади, громадських обєднаннях, міжнародних організаціях, в т.ч. і жіночих громадських організаціях за погодженням Правління;

- має право першого підпису на фінансових та інших документах;

- координує роботу Правління;

- призначає працівників за штатним розписом;

- інформує членів Правління про організаційну, фінансово – господарську діяльність Ради;

- звітує про діяльність Ради перед Зїздом і щорічно звітує про роботу ради на Правлінні.

5.8.  Заступники Голови ради.

5.8.1.  Функції та повноваження Заступників Голови Ради визначаються Правлінням Ради.

5.9.  Ревізійна комісія обирається З’їздом відкритим або закритим (таємним) голосуванням у кількості п’яти осіб, терміном на три роки.

5.9.1.  Ревізійна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням голову комісії, її заступника та секретаря.

5.9.2.    Ревізійна комісія.

- ревізує та контролює фінансово – господарську діяльність Ради. Результати ревізії щороку доводить до відома Членів Правління Ради;

- перевіряє правильність ведення бухгалтерського і статистичного обліку та звітності;

- бере участь у роботі Зїзду;

- на запрошення Правління може брати участь в засіданнях Правління;-

- звітує перед Зїздом про свою роботу.

6. МАЙНО І КОШТИ

6.1. Рада може мати майно і кошти, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

6.2. Майно та кошти Ради формуються за рахунок:

            - членських внесків;

            - добровільних пожертвувань, внесків членів Ради, дарів окремих громадян і юридичних осіб;

6.3. Кошти Ради витрачаються на виконання статутних завдань, благодійні цілі та на утримання штатного апарату згідно з кошторисом.

6.4. Рада забовязана вести бухгалтерський облік, статистичну звітність, бути зареєстрованою в органах державної податкової інспекції, вносити до бюджету платежі в порядку та розмірах передбачених законодавством.

6.5. Майно і кошти Ради використовуються на фінансування її статутної діяльності та на організаційно – господарські потреби Ради.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

7.1. Зміни і доповнення до Статуту Ради вносяться Зїздом, якщо за таке рішення проголосувало більше половини присутніх делегатів.

7.2. Про зміни у Статуті Рада у пятиденний термін повідомляє Міністерство юстиції України.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Припинення діяльності Ради може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації у встановленому законом порядку.

8.2. Реорганізація Ради здійснюється за рішенням Зїзду Ради.

8.3. Ліквідація Ради здійснюється за рішенням Зїзду або суду.

8.4. Кошти та інше майно Ради в разі її ліквідації, не може розподілятись між її членами і використовується для виконання її статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в дохід держави.

               

Прочитано 1849 разів
Детальніше в цій категорії: « Структура Керівний склад »

Вісник Національної ради жінок України

Останні новини

За сприяння Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив (Слабин)

жовт. 31, 2018 65
Проект Удосконалення сфери охорони здоров'я та соціалізації сільського населення…

За сприяння Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив (Пильне)

жовт. 31, 2018 64
Проект Удосконалення сфери охорони здоров'я та соціалізації сільського населення…

За сприяння Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив (Жидиничі)

жовт. 31, 2018 64
Проект Удосконалення сфери охорони здоров'я та соціалізації сільського населення…

 За сприяння Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив (Жеведь)

жовт. 31, 2018 58
Проект Удосконалення сфери охорони здоров'я та соціалізації сільського населення…
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net